Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Verslag Scholingsochtend Woonconcepten 3 december 2019

Verslag Scholingsochtend Woonconcepten 3 december 2019

19-12 Op 3 december jl. organiseerde KBO Gelderland een bijeenkomst voor geïnteresseerde vrijwilligers over Woonconcepten. Na de opening van Ria Aartsen, bestuurslid van KBO Gelderland, leest Marina Naijen een gedicht voor over wonen. Dhr. Leo Bisschops, voorzitter van KBO Brabant, geeft een inleiding over verschillende woonvormen voor kwetsbare ouderen en hoe daar handen en voeten aan te geven door samenwerking tussen verschillende partijen op het gebied van wonen en zorg.

Wat betreft demografische ontwikkelingen zal het aantal ouderen verdubbelen. Dat is niet alleen maar problematisch, we moeten het zien als een uitdaging. Ouderdomsziekten zullen ook toenemen zoals dementie. Onderzoek geeft aan dat meer dan 100.000 ouderen per jaar op de eerste hulp verschijnen. In Brabant keert maar 1 op de 4 jongeren terug naar hun geboorteplaats; het aantal beschikbare jonge mantelzorgers neemt daardoor ook af.

Wat doen we er nu aan? Het beleid van hogerhand is dat ouderen langer in hun eigen omgeving blijven. Nu zijn er nog maar twee opties: ben je heel zorgbehoevend dan kom je in een verpleeghuis, en zo niet blijf je thuis en ontvang je daar de benodigde zorg. In het verpleeghuis komen nu de zware gevallen.
Het landelijk beleid, onder de titel Langer Thuis, zet in op drie onderdelen; Wonen, Zorg & Welzijn en Mantelzorgers. Deze laatste is onderbelicht. Van belang is het landelijk beleid te laten indalen op lokaal niveau. Hoe kunnen we het landelijk beleid laten plaatsvinden in de kernen van Gelderland. Projecten van Langer Thuis zijn niet overal in Nederland goed vertegenwoordigd. Als het maatschappelijk middenveld niet meewerkt in die vertaling, lukt het niet.

In Brabant heeft men met verschillende partners een manifest. Zij delen dezelfde urgentie; hoe gaan wij als vrijwilligersorganisatie mensen helpen om Langer Thuis te wonen. De Provincie is ook een belangrijke partner daarbij bv. wat betreft vervoer en de link naar het rijk.
In een aantal plaatsen in Brabant gingen we met ouderen, wooncorporaties en gemeenten om tafel om te praten over het wonen en knelpunten die optreden als men ouder wordt. Actieradius waar ouderen willen wonen gaat over meters. Wat is er voor ouderen belangrijk als ze gaan verhuizen: de drie A’s: Arts, Apotheek en Albert Heijn.
Na zeven bijeenkomsten die nu hebben plaatsgevonden, komen er drie clusters naar boven: 1. is mijn huis geschikt en zo niet hoe wil ik dan wonen (alleen of met anderen); 2. Is er zorg in de buurt, bv. creëren van zorgcirkels en 3. financiën (huis verkopen en huren bv. wat kost me dat). Op deze clusters willen we inzetten en we zijn nu een plan aan het schrijven.

Mw. Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg bij Aedes (Vereniging van woningcorporaties) vertelt van de verschillende woonvariaties en woonconcepten in het land.

Klik HIER voor haar presentatie.

De meeste mensen zullen toch thuis blijven wonen. De tuislift is een mogelijke aanpassing in de eigen woning. Het splitsen van woningen is ook een optie; de bovenverdieping bv. voor een gezin of student en de benedenverdieping voor de oudere.
Er vindt ook herbestemming plaats van bestaande gebouwen zoals kerken. Magic mixes is bv. studenten met ouderen; verschillende doelgroepen bij elkaar. Het gaat niet altijd goed omdat student en oudere een ander levensritme hebben. Je moet goed kijken of groepen bij elkaar passen en wellicht zorgen voor begeleiding erbij.
In Brabant zijn veel zorgcorporaties en in Eindhoven zijn Zorgzame buurten; het zg. vrager-en-drager principe waarin men elkaar helpt met klussen en boodschappen doen e.d.
Gestippeld wonen betekent dat er bij een aantal woningen één woning wordt vrijgemaakt om elkaar te ontmoeten. In een niet zo geliefde wijk waar een bewoner dit startte, bloeide het pand weer op en nu is er zelfs een wachtlijst.
Kangaroewoning is een inpandige woning met een directe verbinding naar de zg. hoofdwoning. Probleem kan zijn dat als de persoon in de Kangaroewoning overlijdt het gezin of personen in de hoofdwoning moet verhuizen om het principe in stand te houden. Als de woningen na een overlijden weer makkelijk gescheiden kunnen worden, willen woningcorporaties er nog wel op inzetten.
Er gebeurt veel in het land op de thema’s: Omzien naar elkaar en community, voorlichting en meer keuze aan woonvormen (zie powerpoint voor de voorbeelden).
Bij bijna alle voorbeelden zijn corporaties betrokken. Talis is in Gelderland vaak nauw betrokken bij burgerinitiatieven en ondersteunt deze. Zoals woongemeenschap Eikpunt en Iwan in Lent.
Corporaties zijn bezig om het palet aan woonvormen te vergroten. Ouderenadviseurs kunnen ondersteunen en kijken objectiever.
Mw. Witter: y.witter@aedes.nl

Dhr. Bredewout komt als laatste aan bod en vertelt zeer gedreven over zijn ervaring met het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeversschap) project Wezeper Veste: een Woon-leefconcept voor 55 plussers waarbij veiligheid, zelfstandigheid en privacy samengaan met zorg en aandacht voor elkaar.

Klik HIER voor zijn presentatie.

In februari 2016 is het idee bij dhr. Bredewout ontstaan en is hij hiermee aan de slag gegaan. Er waren toen zeven deelnemers. In juni 2016 heeft een architect het plan gemaakt. Het duurde een jaar voordat de gemeente toestemming gaf. Verschillende bouwers hebben een prijs bepaalt waar er één uit gekozen is.
Wat betreft de financiering geeft dhr. Bredewout de tip om de term CPO niet te melden bij de grote banken; zij zijn daar huiverig voor.
Er is ook een bestaand concept de Knarrenhof. Dit is een perfect plaatje waarbij alles al is uitgezocht. Voor deelname aan de Knarrenhof betaalt men wel inschrijfgeld,
Dhr. Bredewout: j.bredewout@gmail.com

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met KBO Gelderland, mariskavandencorput@kbogelderland.nl of info@kbogelderland.nl of 0481-450252

terug naar overzicht