Verenso: “Teleurstellend: nauwelijks aandacht voor kwetsbare ouderen”
Verenso: “Teleurstellend: nauwelijks aandacht voor kwetsbare ouderen”

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is teleurgesteld dat
er in de plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag bekend maakte, wederom zeer
beperkte aandacht is voor kwetsbare ouderen en de rol die de specialist
ouderengeneeskunde kan vervullen in de zorg voor deze doelgroep. Juist nu de vergrijzing
de komende jaren exponentieel toeneemt.

Regierol
De Miljoenennota benoemt nadrukkelijk dat de houdbaarheid van de ouderenzorg zwaar onder druk
staat. Als er niets verandert zal er de komende jaren geen passende zorg meer kunnen worden
geboden aan ouderen die dit nodig hebben. Verenso is teleurgesteld dat er bij het zoeken naar een
oplossing geen oog is voor de regierol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen bij
kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso: “In zo’n regierol kan
de specialist ouderengeneeskunde o.a. vroegtijdig signaleren en samen met de huisarts optrekken om
de best passende zorg te leveren aan kwetsbare ouderen thuis en in kleinschalige woonvormen.”

Betere contracteermogelijkheden
De plannen van het kabinet leveren niet alleen teleurstelling op. Verenso is verheugd dat het Integraal
Zorg Akkoord (IZA) vermeldt dat er groei voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ), geneeskundige zorg
aan specifieke patiënten (GZSP) en eerstelijns verblijf (ELV) komt in het macrokader. “We gaan ervan
uit dat deze macrogroei zich nu ook zal vertalen in betere contracteermogelijkheden voor specialisten
ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Die mogelijkheden zijn hard nodig om de kwetsbare ouderen in
de eerste lijn goed te kunnen behandelen”, stelt De Groot.

Vast coschap ouderengeneeskunde
Verenso ziet dat de minister in de Miljoenennota wederom bevestigt zich de komende periode in te
zullen zetten voor een vast coschap ouderengeneeskunde binnen de opleiding geneeskunde. Een
eerste gesprek hierover heeft reeds plaatsgevonden. Dit vaste coschap is een belangrijk middel om
meer geneeskundestudenten kennis te laten maken met het vak en op te leiden tot specialist
ouderengeneeskunde. Dat is van groot belang zodat het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde
niet verder oploopt.

Infectiepreventie
Infectiepreventie in de langdurige zorg wordt in de kabinetsplannen ook nadrukkelijk genoemd. In het
project Samen werken aan infectiepreventie trekt Verenso met V&VN, ActiZ en Vilans ook in 2023
samen op om infectiepreventie te bevorderen en kennis en ondersteuning te bieden aan
verpleeghuizen. Om zo beter voorbereid te zijn op (pandemische) uitbraken van infectieziekten, zoals
COVID-19.