Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
ANBI

ANBI    

KBO Gelderland: KATHOLIEKE BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN IN GELDERLAND.

KBO Gelderland is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en successierechten onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van KBO Gelderland op de website www.kbogelderland.nl. Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst.

KBO Gelderland
KBO Gelderland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 40122602.

Fiscaal nummer: 79.49.832

Doelstelling van KBO Gelderland
KBO Gelderland is een vereniging met ruim 34.500 leden.
De doelstelling van KBO Gelderland is de belangen te behartigen van senioren in de meest ruime zin. Zij staat voor een krachtige stem van senioren op alle niveaus in de samenleving, opdat welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid van senioren daarbinnen gestalte krijgen.
KBO Gelderland wil haar leden ondersteunen bij hun werk door middel van gerichte dienstverlening, voorlichting en informatievoorziening.
De vereniging met haar leden biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspanningsactiviteiten. En van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

Zoals beschreven in de Statuten, is het doel van KBO Gelderland:
1. Het doel van KBO Gelderland is op te treden als overkoepelend orgaan van:
- De toegelaten afdelingen, zoals bedoeld in artikel 4;
- Alsnog toe te laten andere organisaties van senioren.
2. KBO Gelderland stelt zich voorts ten doel:
De belangen te behartigen van senioren in de meest ruime zin. Zij staat voor een krachtige stem van senioren op alle niveaus in de samenleving, opdat welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid van senioren daarbinnen gestalte krijgen.
3. KBO Gelderland wil haar leden ondersteunen bij hun werk door middel van gerichte dienstverlening, voorlichting en informatievoorziening.

Jaarplan en Begroting 2019
Op basis van het Meerjarenbeleidsplan wordt er ieder jaar een zogenaamd Jaarplan met bijbehorende begroting opgesteld.
Deze worden beide door de Algemene Vergadering vastgesteld.
Klik hier voor het Jaarplan 2019 KBO Gelderland
Klik hier voor de Begroting 2019 KBO Gelderland
Klik hier voor het verslag van de Algemene Vergadering 25 april 2018

Statuten KBO Gelderland
KBO Gelderland is een vereniging en heeft geen winstoogmerk.
Bekijk hier de Statuten van KBO Gelderland

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van KBO Gelderland.
De Algemene Vergadering bestaat uit twee afgevaardigden van elk lid (de 82 afdelingen).

Bestuur
Het Bestuur bestaat uit acht natuurlijke personen, die benoemd worden door de Algemene Vergadering. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de individuele KBO leden van de leden van KBO Gelderland.
Het bestuur heeft de verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast draagt het bestuur zorg voor de dagelijkse leiding van KBO Gelderland. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen hun gemaakte onkosten declareren.
De posities binnen het huidige bestuur worden bekleed door:

Naam Functie
Dhr. Paul Peters Voorzitter
Dhr. Theo van Pomeren Penningmeester
Dhr. Roel Kremers Secretaris
Mevr. Marina Naijen Bestuurslid
Dhr. Wiel van Lier Bestuurslid
Dhr. Gerard Wolters Vicevoorzitter
Mevr. Ria Aartsen-den Harder Bestuurslid

Kantoor KBO Gelderland

Het kantoor van KBO Gelderland heeft vier betaalde medewerkers. Zij bereiden samen met het bestuur het strategisch beleid en daarop gebaseerde begroting voor, stellen op basis daarvan het jaarplan op en voeren dat uit. De medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Beloningsbeleid
Bekijk hier het reglement voor onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

Balans
De balans en de staat van baten en lasten met toelichting is te lezen in het meest recente financieel verslag KBO Gelderland. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten treft u in ondergenoemde jaarverslagen.
Bekijk hier het jaar- en financieel verslag van 2017
Bekijk hier het jaar- en financieel verslag van 2016 

Contactgegevens:
KBO Gelderland
Deken Dr. Mulderstraat 8A
6681AB Bemmel
0481-450252
info@kbogelderland.nl