Jaarrekeningprocedure als middel om pensioenindexatie te verkrijgen
Jaarrekeningprocedure als middel om pensioenindexatie te verkrijgen

KBO-Brabant – KBO Gelderland – KBO Limburg – KBO Noord-Holland – KBO Overijssel
Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen – Stichting PensioenBehoud

Tot 2007 konden de pensioenuitkeringen op een enkele uitzondering na altijd worden geïndexeerd. Toen in 2007 de nieuwe Pensioenwet werd ingevoerd, was het daarmee snel gedaan. De indexatieachterstand per eind 2021 voor alle 3,3 miljoen pensioengerechtigden bij elkaar bedraagt volgens omroep MAX € 56,5 miljard. Iemand die in 2007 pensioengerechtigd werd, is gemiddeld al een bedrag misgelopen van ruim twee jaar pensioenuitkering. Bovendien zou zijn/haar jaarlijkse pensioenuitkering met ingang van 2022 met indexatie ongeveer 30% hoger zijn dan nu het geval is. Voor iemand met een aanvullend pensioen van € 1.000 per maand betekent dit een misgelopen bedrag van meer dan € 24.000 en een uitkering die nu € 300 per maand hoger had moeten zijn. Pensioengerechtigden, maar ook actieve deelnemers en premiebetalende ondernemingen, zijn ongelofelijk benadeeld.

Door welke oorzaak? Op basis van de pensioenwet 2007 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de pensioenfondsen gedwongen hun jaarrekeningen zodanig op te stellen dat het léék alsof er voor de indexatie onvoldoende resultaat en vermogen aanwezig was. In
werkelijkheid hadden vrijwel alle pensioenfondsen voldoende middelen om volledig te indexeren. DNB dwong en dwingt de pensioenfondsen om hun schulden (toekomstige pensioenuitkeringen) voor te hoge bedragen in hun balansen op te nemen, waardoor het net lijkt alsof er te weinig vermogen is. DNB forceert dat door een onjuiste rekenrente verplicht te stellen.

Er zijn de laatste jaren meerdere pogingen gedaan om via de rechter indexatie af te dwingen. Die waren helaas nooit succesvol. Het afgelopen voorjaar kreeg Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) het idee om de onjuiste rekenrente in de kern aan te pakken. Een speciale afdeling van het Amsterdamse Gerechtshof, de Ondernemingskamer, vernietigt op verzoek van belanghebbenden onjuiste jaarrekeningen. Doordat Lakeman al tientallen jaarrekeningprocedures heeft gevoerd, veelal met succes, leek het hem overduidelijk dat de jaarrekeningen van de pensioenfondsen door het gebruik van een onjuiste rekenrente onjuist zijn vastgesteld. Zij geven volgens hem niet het wettelijk vereiste inzicht in hoogte en samenstelling van het vermogen en het resultaat.

Daarom startte Lakeman in juli met SOBI jaarrekeningprocedures tegen drie van de grootste pensioenfondsen: PMT, PME en bpfBouw. In overleg met de Ondernemingskamer werd besloten met PME te beginnen. Een jaarrekeningprocedure kost geen jaren. Al op 27 oktober aanstaande wordt de zaak, achter gesloten deuren, behandeld. Enkele individuele pensioengerechtigden die zich daarvoor hadden opgegeven doen mee en kunnen bij de zitting aanwezig zijn.

Wanneer de Ondernemingskamer van oordeel is dat een onjuiste rekenrente is gebruikt en de jaarrekening vernietigt, zal zij ook bevelen dat de jaarrekening binnen zes weken opnieuw moet worden vastgesteld. Dan zal SOBI met pensioenfonds PME in overleg kunnen treden om te bereiken dat PME zal indexeren en indien mogelijk inhaalindexatie uitkeren. Bovendien zal een positieve uitspraak van de Ondernemingskamer effect hebben voor alle jaarrekeningen van pensioenfondsen, omdat alle pensioenfondsen gedwongen werden de onjuiste rekenrente toe te passen.

Deze procedure is van het allergrootste belang. Het is de laatste mogelijkheid om te voorkomen dat ons mooie solidaire pensioenstelsel wordt omgebouwd naar een casinopensioen met ongewisse uitkomsten. Aan de activiteiten van SOBI zijn uiteraard kosten verbonden en om SOBI hierbij te ondersteunen is een zevental ouderenorganisaties gestart met een crowdfunding actie, te weten KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland, KBO Overijssel, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en de Stichting PensioenBehoud. Tot nu toe verloopt deze actie bemoedigend, maar het streefbedrag is nog niet bereikt. Daarom doen wij een beroep op onze leden en sympathisanten die nog niet hebben deelgenomen alsnog een bedrag over te maken. Het geld dat binnenkomt blijft op onze rekening staan en wordt uitsluitend gebruikt om declaraties van SOBI die betrekking hebben op de procedure te betalen. Mocht er daarna nog geld overblijven, dan zullen wij dat gebruiken voor andere acties op het gebied van de koopkracht van pensioenen. KBO-Brabant heeft een ANBI-status. Informatie over de crowdfunding actie is te vinden op de websites van de zeven (ouderen)organisaties.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar
rekeningnummer NL91 RABO 0122 4173 64
ten name van KBO-Brabant
onder vermelding van ‘Pensioenverzet’