Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden over nieuw programma ouderenzorg: zorg ook goed voor de meest kwetsbare mensen
Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden over nieuw programma ouderenzorg: zorg ook goed voor de meest kwetsbare mensen

Utrecht, 4 juli 2022
Vandaag lanceerde minister Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor
Ouderen (WOZO). Beroepsorganisaties LHV, V&VN en Verenso missen de concrete
uitwerking die verandering in de praktijk brengt. Het aantal kwetsbare ouderen blijft
groeien. Om hen nu en in de toekomst goede zorg te blijven bieden, moeten we investeren
in voorzieningen in de wijk, in deskundige zorg thuis, in tijd voor professionals om te
overleggen, in verlagen van de werkdruk en in betere arbeidsvoorwaarden. De
beroepsorganisaties blijven alert op de randvoorwaarden die deze regering moet
realiseren.

De ouderenzorg nu
Door onze goede huisartsenzorg, wijkverpleging en verpleeghuiszorg kunnen mensen thuis in hun
vertrouwde omgeving blijven wonen of zorg krijgen in een verpleeghuis. Dat vinden mensen in
Nederland heel belangrijk. Toch staat de zorg al langere tijd onder druk: er is een hoog ziekteverzuim,
hoge werkdruk en niet iedereen kan meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat zorgt nu al voor
schrijnende situaties, waardoor mensen met dementie bijvoorbeeld te lang moeten wachten op
opname in het verpleeghuis. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten
ouderengeneeskunde zitten nu al regelmatig met hun handen in het haar omdat er geen oplossingen
en voorzieningen zijn voor hun patiënten. Voorbereiden is daarom noodzakelijk.

Wat is nodig?
De drie beroepsorganisaties stuurden de minister eerder een brief waarin zij aandacht vroegen voor
de meest kwetsbare ouderen. “(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten,
huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn de verbindende schakels in de ouderenzorg. We
verwachten dat de zorgbehoefte van ouderen de komende jaren verder gaat toenemen. Enkel met de
toezegging dat er voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden, kunnen we ons als
beroepsverenigingen verbinden aan het WOZO-programma”, staat in de brief.

Welke randvoorwaarden zijn voor professionals van belang?
“Het is belangrijk dat we als professionals voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan onze
ouderen”, zegt bestuurder Guus Jasper van de LHV. “Op dit moment staat die tijd al enorm onder
druk, maar in de toekomst is de verwachting dat het aantal ouderen met zorgvragen alleen maar
verder toeneemt”. Bianca Buurman, voorzitter van V&VN vult aan: “Ga uit van het vertrouwen in de
professional en beperk administratieve lasten. Hier wordt al lang over gesproken, maar professionals
merken op dit moment alleen maar een toename.” “Multidisciplinair samenwerken is cruciaal om er
ook in de toekomst te kunnen staan voor onze kwetsbare ouderen; zorg daarom voor bekostiging voor
de verschillende vormen van samenwerking rondom de cliënt”, benoemt voorzitter van Verenso
Jacqueline de Groot.

Hoe verder?
LHV, V&VN en Verenso geven aan mee te willen werken aan WOZO, en maar houden scherp in de
gaten of de randvoorwaarden daarvoor worden gecreëerd. “Als je de ouderenzorg écht wilt
veranderen, begin je bij de behoefte van (kwetsbare) ouderen en de manier waarop professionals
hieraan tegemoet kunnen komen. Zorg voor tijd en ruimte voor de professionals, vul
randvoorwaarden in om te kunnen werken en wees zorgvuldig en realistisch in wat je kunt
verwachten. Heb aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving die vaker en langer thuis blijven
wonen en de professionals die voor hen moeten zorgen”, sluiten de drie bestuurders af.