Verenso en NVAVG ondertekenen overeenkomst ‘Richtlijnen artsen in de langdurige zorg’
Verenso en NVAVG ondertekenen overeenkomst ‘Richtlijnen artsen in de langdurige zorg’

Utrecht, 20 maart 2023

Op vrijdag 17 maart jl. ondertekenden Verenso en NVAVG een overeenkomst voor het samen ontwikkelen van richtlijnen en handreikingen voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG. Ze gaan dit doen middels het programma ‘Richtlijnen artsen in de langdurige zorg’ (RAILZ) waarvoor het ministerie van VWS voor 4 jaar subsidie beschikbaar stelt.
Met de richtlijnen en handreikingen kunnen deze artsen in de langdurige zorg straks op basis van de laatste inzichten en kennis de juiste diagnoses stellen en een (medicamenteuze) behandeling starten, stoppen of bijstellen. Deze kwaliteitsproducten dragen ook bij aan het passend inzetten van de expertise van de artsen. En dit draagt weer bij aan het kunnen blijven behandelen van de groeiende groep kwetsbare ouderen en gehandicapten, terwijl het aantal zorgprofessionals niet gelijk meegroeit.

Blij met deze ontwikkeling
“We zijn heel blij met het bedrag dat het ministerie van VWS beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van deze kwaliteitsproducten. De ontwikkelingen in de langdurige zorg gaan snel. Door een toenemende zorgzwaarte van patiënten en meer complexe problematiek, is er de behoefte om
vakkennis te vertalen in kwaliteitsproducten. Deze producten zijn helpend om artsen in hun werk te ondersteunen en het vak verder te ontwikkelen”, stelt Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van Verenso. Matijn Coret, arts VG en voorzitter van de NVAVG, beaamt dit. “Ik ben enthousiast dat we op deze manier langjarig de kwaliteit van de langdurige zorg
een impuls kunnen geven”.

Samenwerking
Door de artsen in de langdurige zorg wordt samengewerkt in dit programma. “Wij hebben tijdens Covid ontdekt dat we op veel terreinen vergelijkbare uitdagingen hebben als artsen VG en specialisten ouderengeneeskunde. We hebben goede ervaringen in de samenwerking en zetten die in dit programma graag voort”, aldus Matijn Coret. “In het behandeladvies Covid en rondom de Wzd werd al intensief samengewerkt. Goed dat we de krachten in dit programma nu weer gaan bundelen”, aldus Jacqueline de Groot.

Passende zorg en duurzaamheid
Het oplopende tekort aan zorgprofessionals vraagt om het passend inzetten van zorg en behandeling. Ook daar kan RAILZ een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door in de richtlijnen aandacht te besteden aan de inzet van ondersteunende zorgtechnologie. Ook worden alle richtlijnen en handreikingen zorgvuldig getoetst op duurzaamheid.

RAILZ
Onder de programmanaam RAILZ worden de richtlijnen ontwikkeld. Het programma richt zich op zowel medisch inhoudelijke richtlijnen, als op handreikingen die artsen ondersteunen in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan een richtlijn over
‘Influenza like illnesses (ILI) waarin onder andere het recent ontwikkelde behandeladvies van Covid en de verouderde richtlijnen Influenza samen gaan komen in een actuele versie. Het programma loopt voorlopig 4 jaar. De ambitie is om het programma daarna langjarig voort te zetten.